Zápis z jednání mezi ČHS a Správou NP České Švýcarsko

Autor EuroClimbing.com | Datum 04.03.2013

Na programu letošního březnového jednání mezi Správou národního parku České Švýcarsko a Českým horolezeckým svazem byly především prvovýstupy. A to jak ty nové, tak ty mírně starší.

Horkým tématem se stal nový průvodce na Jetřichovice.

Zápis z jednání mezi ČHS a Správou NP České Švýcarsko

na Správě CHKO Labské pískovce, Děčín, 13.3.2013, 10:30 hod.

Přítomni:

ČHS:

PhDr. B. Valentová, tajemnice ČHS

J. Pleticha, předseda OVK Labské pískovce

 

Správa NP České Švýcarsko:

Dr. P. Benda, ředitel NP ČŠ

Ing. M. Trýzna, odd. plánu péče a ochrany přírody NP ČŠ

V. Sojka, odd. veřejných vztahů NP ČŠ

 

Část I.: informace k režimu povolování nových prvovýstupů

 

 1. Správa NP České Švýcarsko (dále jen Správa NP) deklarovala souhlas s povolováním prvovýstupů na povolených lezeckých objektech (ty jsou uvedeny v příloze č. 2 Návštěvního řádu Národního parku České Švýcarsko) (Vyhláška č. 1/2011 Správy NP se sídlem v Krásné Lípě ze dne 26.6.2001) (dále jen NŘ) a v případech, že nebudou v rozporu s ochranou přírody ani v rozporu s jinými okolnostmi.

 

 1. Správa NP zdůraznila, že povolování prvovýstupů, při kterých bude použito jistících prvků (kruhy) musí být povoleno pouze v režimu správního řízení, jak bylo zjištěno vnitřním auditem MŽP. Důvodem je skutečnost, že k tomuto musí být udělena výjimka z § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 161/1999 Sb, kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko, kde je uvedeno, že „(1) Na celém území národního parku je zakázáno: a) zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda značného rozsahu na majetku“.

 

 1. Bylo dohodnuto, že OVK LP ČHS (dále jen OVK) bude shromažďovat jednotlivé žádosti od jednotlivých prvovýstupců a ČHS bude žádat Správu NP o udělení potřebné výjimky vždy hromadně za všechny lezce, kteří své žádosti doručí na OVK (termín je zcela v kompetenci OVK). Předpoklad je, že ČHS bude žádat Správu NP 2x ročně.

 

 1. Žádosti o prvovýstupy budou podávány především prostřednictvím ČHS. Samostatně podané žádosti budou konzultovány s OVK jakožto správcem dané oblasti.

 

 1. OVK se nabídla, že bude podávat stanoviska k jednotlivým žádostem a do žádosti o povolení prvovýstupů bude zařazovat pouze žádosti horolezců, kteří budou dodržovat podmínky pro prvovýstupy na území NP.

 

 1. Žádosti prvovýstupců ze SRN bude rovněž shromažďovat OVK. ČHS bude žádat o udělení výjimky i pro tyto lezce.

 

 1. Prvovýstupci budou dodržovat platná Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách a vydané rozhodnutí, které je nadřazené těmto pravidlům. Tento výklad je nutné chápat tak, že podmínky stanovené v rozhodnutí musí žadatel splnit i v případě, že nejsou uvedeny v pravidlech pískovcového lezení.

 

 1. OVK informovala, že všechny povolené výstupy jsou uvedeny na webových stránkách http://skaly.horosvaz.cz/4_index.asp.

 

 1. Správa NP konstatovala, že se ČHS může přihlásit do všech správních řízení týkající se problematiky horolezectví v Českém Švýcarsku (Labských pískovcích).

 

 1. ČHS a OVK vzala na vědomí skutečnost, že správní řízení může trvat maximálně 3 měsíce z důvodu exaktního posouzení každé jednotlivé žádosti nejen z formálního hlediska, ale rovněž z důvodů ochrany přírody, kdy je v některých případech nutné posouzení záměru zoologem a botanikem přímo na místě. Nicméně Správa NP bude vyřizovat všechny žádosti v nejkratším možném termínu bez zbytečných průtahů.

 

 1. OVK a ČHS vzaly na vědomí formu jednotlivých žádostí, ve kterých musí být uveden popis žádaného prvovýstupu (jednoznačná specifikace výstup) včetně zákresu, jméno, adresa a kontaktní údaje žádajícího lezce a předběžný počet fixního jištění (případně informace, že o prvovýstup se žádá bez fixního jištění).

 

 1. Správa NP v případě udělení výjimky stanoví 5-tiletou dobu na provedení každého prvovýstupu.

 

 1. Každý prvovýstupce je povinen o provedeném prvovýstupu neprodleně informovat OVK, která bude informovat Správu NP.

 

 1. ČHS vzal na vědomí, že povolení Správy NP podléhají i prvovýstupy bez jištění (poznámka: v tomto případě není nutná výjimka ze zákona č. 161/1999 Sb. (viz výše), ale je nutné mít předchozí povolení Správy NP, jak je uvedeno v NŘ, článek 6, odst. 6: „Tvorba prvovýstupů je možná pouze na základě předchozího povolení Správy NP“.

 

 1. Správa NP důrazně připomíná lezcům, že je nutné se důkladně seznámit s NŘ.

 

 1. Správa NP zdůrazňuje, že v žádném případě není možné zpětně povolit (legalizovat) prvovýstupy, které byly v minulosti udělány bez patřičného povolení či udělené výjimky.

 

 1. Správa NP zdůrazňuje, že není možné povolit prvovýstup na neschválený objekt (věž, masiv), tedy na takové, které nejsou uvedeny v Příloze č. 2 NŘ.

 

 1. NŘ a jeho aktualizace je zcela v kompetenci Správy NP. V případě změny NŘ bude ČHS přizván ke konzultaci o horolezectví.

 

 1. Partnerem pro jednání v záležitostech horolezectví na území NP České Švýcarsko je pouze ČHS, a to především předseda OVK Labské pískovce a tajemnice ČHS, kteří jsou pověřeni jednat za ČHS s orgány ochrany přírody.

 

 

Část II: Rekapitulace schválených prvovýstupů od doby vzniku NP České Švýcarsko, tedy od 1.1.2000.:

 

 1. Na Správě NP jsou k dispozici jednotlivé zápisy z jednání OVK z let 2001 – 2006, ke kterým jsou přílohy – schválené prvovýstupy.

 

 1. Správa NP považuje tyto prvovýstupy za platné. Součástí tohoto zápisu jsou jednotlivé přílohy (zápisy) z let 2001- 2006.

 

 1. V letech 2006 – 2010 Správa NP povolila několik prvovýstupů jejichž seznam je přílohou tohoto zápisu.

 

 1. Správa NP vyzvala OVK k urychlenému doplnění chybějících dokladů o povolených prvovýstupech za roky 2000 – 2010 s výjimkou objektů uvedených v jednotlivých přílohách. Doklady jsou žádány pouze na schválené objekty, tedy na objekty uvedené v Příloze č. 2 NŘ.

 

 1. Správa NP vzala na vědomí informaci OVK, že od roku 2010 (s výjimkou jednoho případu) nebylo žádáno o povolení žádného prvovýstupu.

 

 1. Správa NP a ČHS (OVK) se dohodly, že budou spolupracovat při kompletaci podkladů o povolení prvovýstupů.

 

 

Část III: informace k vydané publikaci „Jetřichovice – horolezecký průvodce“

 

 1. Správa NP a ČHS (OVK) provede detailní porovnání povolených (schválených) prvovýstupů s vydaným průvodcem průvodcem: D. Nehasil & V. Nehasil (2012): Jetřichovicko – horolezecký průvodce.

 

 1. Správa NP žádá OVK o pokračování stahování vrcholových knížek a krabic z nepovolených objektů (provedou určení lezci z OVK schválení Správou NP). Uložení vrcholových knížek je v kompetenci OVK nikoliv Správy NP.

 

 1. V případě, že Správa NP ve spolupráci s OVK (ČHS) shledá uvedení nepovolených výstupů v publikaci D. Nehasil & V. Nehasil (2012): Jetřichovicko – horolezecký průvodce, zvýší kontrolu dodržování pravidel při výkonu horolezectví stráží přírody, a to zejména v I. zonách odstupňované ochrany přírody. Správa NP toto opatření zajistí ve spolupráci se saskými strážci přírody a PČR.

 

 1. Dle informací, které má Správa NP předběžně k dispozici, je v předmětném průvodci uvedeno 178 nepovolených objektů. Toto bylo zjištěno při porovnání průvodce s NŘ, kdy tyto objekty nejsou uvedeny v příloze č. 2 NŘ. Správa NP považuje tuto skutečnost za velmi nešťastnou neboť jsou mateni všichni lezci, kteří si průvodce zakoupí a nemohou vědět, že jsou v něm uvedeny i nepovolené výstupy. Na nutnost dodržování postupu při schvalování prvovýstupů a na riziko nepovolených výstupů upozornila Správa NP již dopisem ze dne 29.3.2006 tehdejšího předsedu OVK. Je zde nutné brát ohled také na zvláště chráněné druhy živočichů, zejména hnízdících ptáků.

Průvodce Jetřichovice

Vladislav Nehasil. Průvodce nám představil Zdeněk Kropáček ZDE.

Část III: Různé

 

 1. Správa NP upozorňuje OVK a ČHS na dopis č.j. SNPCS 01050/2006 ze dne 29.3.2006, kterým Správa NP informovala o některých skutečnostech v oblasti horolezectví tehdejšího předsedu OVK Labské pískovce. Uvedený dopis je přílohou tohoto zápisu.

DOPIS KE STAŽENÍ ZDE

 1. OVK vzala na vědomí, že bude udržovat značení cest k horolezeckým objektům. Toto opatření se týká pouze I. zón.

 

 1. Připomenuto 125. výročí výstupu na věž Pevnost (Beckstein), prvního sportovně motivovaného výstupu na pískovcovou věž. Jedná se také o první doložený sportovní výstup na pískovcovou věž v Čechách. Bylo dohodnuto, že Správa NP ve spolupráci s OVK vydá k této události tiskovou zprávu a připraví článek do Zpravodaje Správy NP České Švýcarsko.
Foto ze 100 letého výstupu, o Pevnosti se nedávno na EC psalo ZDE a ZDE

 

 1. Informace: Správa NP obdržela žádost ČHS o povolení prvovýstupů v NP České Švýcarsko, konkrétně o udělení výjimky ze zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona č. 161/1999 Sb. Celkem je žádáno o povolení 8 prvovýstupů: 1) velký Pravčický kužel (Pravčická brána), 2) dtto, 3) Stříbrný roh (Pravčická brána), 4) Tetřeví výspa (Pravčická brána), 5) Křížová věž (Hřensko), 6) Měsíční stěna (Hřensko), 7) Maják (Tokáň) a 8) věž Posed (Hřensko).

 

Zapsal: Ing. Miloš Trýzna

 

K dalšímu studiu zápisy OVK LP se seznamy nových prvovýstupů:


 1. Komentáře: 10 - “Zápis z jednání mezi ČHS a Správou NP České Švýcarsko”

 2. ZdenekK | 04.04.2013 - 18:00:01 | Reagovat

  Inicitiva “stahování” vrcholových knížek, pokud knížka /shodně také schránka/ není vlastnictvím OVK -a to nikdy není u knížek a schránek ukládaných třeba německými kamarády nebo z vlastních zdrojů lezce- naráží na zákony této země. V těchto případech se totiž jedná o KRÁDEŽE podle zákona o přestupcích č.200/1990 Sb. a jakoukoliv takovou událost je třeba hlásit Polici ČR.Přestupkem je i nabádání k páchání přestupků…
  “Prověřené” lezce jsme tady už měli – pohybovali se v padesátých a šedesátých letech na vrcholech v tehdejším zakázaném hraničním pásmu s úkolem oznamovat, kdo a kdy tam lezl načerno.
  A ještě poznámku k odstraňování jistících prostředků /slaňáky, kruhy/ z nepovolených skalek. O tom z zápise sice není psáno, ale už to někdo dělá: Tam se jedná o páchání trestné činnosti/zákon č.40/2009 Sb.,§ 272 obecného ohrožení s docela slušnou trestní sazbou. I samotná příprava je trestná.

 3. trapný anonym | 04.04.2013 - 20:26:02 | Reagovat

  Jsem proti stahování knížek z vrcholů. Nechápu, proč musí být stažena kniha z vrcholu, na který vylezou se štěstím 2 lezci za rok. Často ani to ne. Většina sporných věží je jsou málo významené vrcholy, na které vyběhne pár nadšenců, kteří stova přírodu poškodí…

  Největší problém je asi v komunikaci…autoři cest si dělají co chtějí bez ohledu na pravidla NP. VK se stará zase jenom o lábák, o lezení v NP jí zas tolik nejde, takže se není divit, že jsou podmínky takové jaké jsou. Přitom si myslím, že v případě lepší komunikace s NP, se dalo mnohým případům předejít. Snažil se někdo aby byl seznam povolených věží v NP nějak aktulizován? Pokud vím je od vyhlášení NP v nezměněné podobě. Přece by stačilo celoplošné časové omezení pro I. zónu a druhá by mohla být celoročně, když už je v druhé zóně povolen neomezený pohyb, proč by tak nemohlo být povoleno i neomezené lezení.

  Když už jsme u těch zákonů…přece mi nikdo nemůže zakázat vylízt na skálu v II. zóně NP, když pod ní můžu klidně dle zákona dokráčet :-) stejně to vidím s tím, že do II. zóny nemusím mít kartičku ČHS, ikdyž to lezení v NP vyžaduje. Pokud se pletu, vyvěďte mně z omylu.

 4. Jeník Pleticha | 05.04.2013 - 06:23:48 | Reagovat

  OVK Labské pískovce věnuje hodně času a úsilí pro lezení v oblastech na území NPČŠ mnohem více než pro Labské údolí,kdyby spolupráce s vedením NPČŠ byla špatná zápis o problémech co způsobili prvovystupci v oblastech NPČŠ vypadal jinak rozumný člověk to pochopí.Lezení v oblastech NPČŠ není jen pro členy ČHS,ale pro všechny lezce,kteří dodržují podmínky pro lezení NPČŠ jsou uvedeny NŘ.

 5. Honza S. | 05.04.2013 - 12:26:55 | Reagovat

  Když tady čtu pojmy krádež a nabádání ke krádeži, či srovnávání s padesátými léty, nebo dokonce trestná činnost a sazba, tak nevím, zda se skutečně bavíme o problematice lezení v NPCS. Soudě dle zápisu to jednání proběhlo věcně a korektně, a to ať už se závěry souhlasíme či nikoliv. Ale ten vyhrocený názor, který tu je v diskuzi na prvním místě, já považuju za zcela, zcela nemístný (slušně a jednoduše řečeno).

 6. Vašek S | 05.04.2013 - 14:01:36 | Reagovat

  Musím reagovat na poznámky Zdeňka Kropáčka – na jednu stranu se oháníš zákony této země (našimi zákony naší země) a na druhou stranu radíš nerespektovat jiné naše zákony. A co mě nejvíc vadí – sprostě nasazuješ psí hlavu “prověřeného lezce” prakticky každému kdo spolupracuje se správou NP. Připomínám – píše se rok 2013 a NPČŠ vznikl zákonem :-) zvoleného parlamentu nekomunistického státu.
  Co se týká stahování vrcholových knih z nikdy neuznaných (černých) kvaků a věží – zatím se tak víceméně neděje, ale pokud se tak stane, budou tyto vrcholové knihy uloženy v okresním archivu (Děčínský zámek), kde si je může „okradený“ vyzvednout. Mimochodem – na požádání Vrcholové komise pro Labské pískovce byly po roce 2000 dočasně uloženy staré vrcholové knihy na SNPČŠ. Většina z nich byly historické knihy z Labáku. Jenda Pleticha později tyto knihy vyzvedl a dojednal jejich uložení v okresním archivu + opravy poškozených. Místo uznání za dobrý nápad a dobrou práci pro horolezeckou obec se od některých lezců dočkal pouze neuznání.
  Co se týká odstrojování nelegálně vytvořených věží, masivů a kvaků – o tom přemýšlíme, ale zatím jsme nic nepodnikli. Tady může jít o život a o zdraví. Velmi zodpovědně o tom přemýšlíme. Pokud v tomto budeme konat, bude to samozřejmě podle zákona a zdravého rozumu.
  Co bys radil, jako bývalý předseda VK? Představ si příklad – nabouchám kramle po půlmetru třeba na Labskou pannu. Každýmu, kdo by jen přemýšlel o vytlučení budu šermovat před nosem zákonem o obecním ohrožení…

 7. David Nehasil | 05.04.2013 - 15:24:21 | Reagovat

  Zdravím lezce,
  vždy jsem se snažil ctít zákony a vyhlášky, ale jedno musím přiznat spousta zákonů, vyhlášek a norem schválených po revoluci prošla jakousi novelou. Proč tedy neprojde novelou nebo alespoň změnou NŘ Národního Parku ČŠ. Když si pozorně pročtete Zdeňkův článek o Počinu roku 2012 zjistíte, že naše zákony a normy (NŘ)se opírají o vydavatele průvodce z Německa. Proč? Byla tu komunikace s tehdejším OVK a my poukazovali na to, že v NŘ nejsou objekty o kterých Kittler nevěděl. V článku se dočtete, že je (cca 122) nepovolených objektů, ale ty byly udělány převážně ještě před vyhlášením NP a zákona z roku 2000. Proč objekty tedy zatracovat? Jen proto, že o nich NP nevěděl? Měla by se udělat novela NŘ, která bude kompromisem pro obě strany. Věřím, že stahování a vytloukání nikam nepovede. Vždy, když vylezu na vrchol, vidím platovou nebo skleněnou schránku a v ní cár papíru (o co lepší je klasická měděná krabice s knihou. A dále věřím, že když se najde člověk, který to sundá, tak se najde člověk, který to tam zase dá. Jen jestli ten boj mezi lezci má smysl?

 8. Milan Týce | 05.04.2013 - 17:55:09 | Reagovat

  Velký díky za průvodce Jetřichovice bratrům Nehasilům.
  Je to divná doba a jak to bylo dříve. V roce 69 nám komanči zakázali skauta. No a tak na čundry. Kam do Českýho Švýcarska na Kamenici.Spalo se pod převisem oheň hořel od pátku do neděle. Chodili jsme po lesích,lezli na věže které se nám padli do oka a kudy jsme chtěli.Nikomu jsme nevadili,nikdo si nás nevšímal.Jenže pak jsne měli potlach a problém.Výslech na stb.Ten hodnej stbák. Soudruhu co chcete. Pod převisem spíte oheň ve skalách děláte,polesích chodíte,na věže lezete kudy chcete.Co chcete. Kapitalizmus.A ten zlej stbák. Hovno soudruhu,hovno budete mít. Do lesa nevkročíte,ohínek pod převisem nerozděláte,na věže nepolezete.Tak to soudruhu bude.Večer pod převisem jsme se smáli a klepeli si na hlavu jak je praštěnej. Jakto že ten estébák to před třiceti lety věděl.

 9. Vašek S | 06.04.2013 - 08:58:40 | Reagovat

  Davide – pamatuji si to jinak. NP byl vyhlášen zákonem.Tam je psáno, že horolezecká činnost je na celém území zakázána – ČHS ve spolupráci s námi žádal o vyjímku – dostal ji.
  My jsme se od začátku snažili horolezectví na území parku zachovat. Jak už jsem psal jinde – horolezectví je v Labských pískovcích respektovaným fenoménem. Více než stoletá tradice čistého skalního lezení v našem koutě světa si zaslouží obdiv a respekt.
  I proto jsme vymýšleli jak by to šlo – nikoli jak by to nešlo. Pokud bychom měli negativní úmysly – nešlo by to.
  Jeden z našich nápadů jak by to šlo bylo časové vymezení horolezectví v NP. Na jaře můžou lezci vadit ochraně přírody – hnízdění atd. – fajn – příroda má v NP přednost, skály jsou mokrý – neleze se. Pak ale zhruba od začátku prázdnin tenhle důvod neplatí – fajn – leze se.
  atd – nechci se moc rozepisovat, prostě dobrá vůle byla a je.
  Seznam povolených věží – vycházeli jsme z různých pramenů, různých průvodců. Snažili jsme se sehnat co nejsolidnější podklady, hlavně od VK. Kdo jiný by měl mít největší přehled o uznaných lezeckých objektech naší oblasti. Vybrali jsme určitou sumu objektů, na kterých jsme byli ochotni podpořit vyjímku ze zákona. Žádost o vyjímku podal ČHS.
  Pak se tvořil náš návštěvní řád a vybrané věže jsou v našem NŘ. Jasně, že se bude NŘ časem upravovat, jasně, že se tam časem můžou dostat další věže, ale není to tak, jak si vzpomenem. Zásah do NŘ je hodně složitý proces + asi (nejsem právník) se bude muset přepsat i žádost ČHS o udělení vyjímky?
  V každém případě – legální věže vzniklé před vznikem parku které nemáme v seznamu povolených nebudeme odstrojovat. Respektujeme je.
  Kvaky, kameny a další objekty které nikdy neuznala ani VK ani správa NP budeme navracet přírodě.

 10. Christin | 28.02.2016 - 09:01:39 | Reagovat

  This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.

  Short but very precise information… Thank you for sharing this one.
  A must read post!

 11. spells for revenge | 13.04.2016 - 13:18:21 | Reagovat

  I believe that is among the such a lot vital information for me. And i am satisfied studying your article. But want to commentary on some basic issues, The website taste is great, the articles is truly great : D. Just right activity, cheers|

Sorry, comments for this entry are closed at this time.